Algemene voorwaarden Moymoy.nl BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, al dan niet vervoegd in enkel- c.q. meervoud, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. nl: Moymoy.nl BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Peizerweg 97  , 9727AJ te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62491725.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Moymoy.nl een gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Gebruiksovereenkomst: de tussen de gebruiker en Moymoy.nl door registratie van de gebruiker op de website nl tot stand gekomen overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Webruimte: het middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor de gebruiker toegankelijke gedeelte van de website nl.
 5. Woonruimte: alle middels de webruimte te huur aangeboden woonruimte ten aanzien waarvan de gebruiker die over een account beschikt, bezichtigingen kan inplannen en kans maakt op het huren daarvan.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de gebruiker gericht aanbod van Moymoy.nl en iedere tot stand gekomen gebruiksovereenkomst.
 2. Voordat de gebruiker van de webruimte gebruik kan maken, is registratie op nl vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
 3. Voordat de gebruiksovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | OVER MOYMOY.NL, REGISTRATIE & INHOUD VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. nl biedt de gebruiker een online platform waarmee de gebruiker woonruimte kan bekijken, bezichtigingen kan inplannen en kans kan maken op het huren van woonruimte. Om zich aan te melden voor bezichtigingen van woonruimte, is vereist dat de gebruiker een account aanmaakt. De gebruiker die niet (langer) over een account beschikt, kan uitsluitend van de nieuwbriefservice van Moymoy.nl gebruik maken en de publiek toegankelijke informatie op de website inzien.

 

 1. Voor totstandkoming van de gebruiksovereenkomst is registratie door de gebruiker op nl vereist. De gebruiker staat ervoor in dat hij alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens correct en volledig verstrekt. De gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat Moymoy.nl de registratie van de gebruiker per e-mail heeft bevestigd.

 

 

 1. aan Moymoy.nl toerekenbare omstandigheid niet kan plaatsvinden, kan dit nimmer als tekortkoming van Moymoy.nl worden aangemerkt.
 2. nl werkt volgens het systeem dat de gebruiker van de webruimte die op het aanvangstijdstip van de geplande bezichtiging over het compleetste, en of beste profiel beschikt, voorgesteld wordt aan de verhuurder van de betreffende woonruimte.. Om voorgesteld te worden aan de verhuurder is voorts vereist dat de gebruiker zijn interesse na de bezichtiging aan de hand van het door Moymoy.nl aangeboden vragenformulier kenbaar maakt. Dit vragenformulier dient binnen de door Moymoy.nl aangezegde termijn volledig ingevuld aan Moymoy.nl te zijn verstrekt, op de door hem voorgeschreven wijze, bij gebreke waarvan het recht op de bedoelde aanspraak is komen te vervallen.
 3. Indien meerdere in dezelfde woonruimte geïnteresseerde gebruikers van de webruimte over hetzelfde profiel beschikken en zij voldoen aan de overige voorwaarden van dit artikel, worden zij allen aan de betreffende verhuurder als kandidaat-huurder voorgesteld.
 4. De gebruiker met het beste profiel maakt niet zonder meer aanspraak op huur van de betreffende woonruimte, daar uitsluitend de verhuurder beslist óf en welke gebruiker met het beste profiel voor het huren van de woonruimte in aanmerking komt. Moymoy.nl verbindt zich er jegens de gebruiker met het beste profiel slechts toe hem voor te stellen aan de betreffende verhuurder, met uitsluiting van gebruikers met een minder goed profiel. Indien geen huurovereenkomst tot stand komt tussen de door Moymoy.nl aan de verhuurder voorgestelde gebruiker(s) en de verhuurder

 

Totstandkoming huurovereenkomst en rechtspositie Moymoy.nl

 1. Indien de aan de verhuurder voorgestelde gebruiker (hierna ook aangeduid als “kandidaat-huurder” c.q. “huurder”) en de verhuurder daartoe overeenstemming bereiken, wordt het huurcontract door de verhuurder aan Moymoy.nl beschikbaar gesteld en vindt tussen Moymoy.nl en de kandidaat-huurder de contractbespreking plaats op locatie van Moymoy.nl. Indien het huurcontract door de huurder is ondertekend is de huurder Moymoy.nl geen betaling verschuldigd. Moymoy.nl verstrekt de huurder vervolgens de gegevens van de betreffende verhuurder teneinde de sleutel van de woonruimte in ontvangst te kunnen nemen en de huur- en borgbetalingen te kunnen verrichten.
 2. nl is geen partij bij huurovereenkomsten tussen de huurder en verhuurder. De huurder is er zelf verantwoordelijk voor om tijdens de bezichtiging van de woonruimte te beoordelen of de woonruimte aan zijn wensen en de door hem gestelde (kwaliteits)eisen voldoet. Voor tekortkomingen van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst met de huurder, kan Moymoy.nl nimmer aansprakelijk worden gehouden. De betrokkenheid van Moymoy.nl bij terstond na totstandkoming van de huurovereenkomst intredende problemen voordat de huurder de woonruimte heeft betrokken, is beperkt tot de inspanningen die, gelet op de aard van zijn dienstverlening, redelijkerwijs van Moymoy.nl kunnen worden gevergd.

ARTIKEL 4. | GEBRUIK VAN DE WEBRUIMTE

 1. Door Moymoy.nl verstrekte inloggegevens voor toegang tot de webruimte, dienen door de gebruiker strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan meerdere accounts op de webruimte aan te maken.
 3. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels de webruimte invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van Moymoy.nl en het ten aanzien van de webruimte veroorzaken van storingen of defecten.
 4. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met de webruimte gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Moymoy.nl gebruikte software.
 5. nl behoudt zich het recht voor om op grond gewichtige redenen de registratie van de gebruiker op de webruimte ongedaan te maken in geval de gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de vorige leden van dit artikel. In dat verband vindt nimmer enige restitutie van reeds door de gebruiker verrichte betalingen plaats en behoudt Moymoy.nl zich alle overige rechten voor, waaronder mede begrepen zijn wettelijke recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich tijdig aan te melden voor bezichtigingen van woonruimte en Moymoy.nl, indien de gebruiker daarop aanspraak maakt, tijdig alle gevraagde gegevens te verstrekken indien de gebruiker in aanmerking wil komen voor het huren van de door hem bezichtigde woonruimte. Elke aansprakelijkheid van Moymoy.nl in verband met de niet tijdige nakoming door de gebruiker van zijn hier bedoelde verplichtingen, is uitgesloten.
 3. nl spant zich in van verhuurders te verlangen dat zij in het aanbod van de woonruimte de gevraagde huurprijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, zoals servicekosten vermelden en dat door hen foto’s en beschrijvingen van de woonruimte worden geplaatst die voor de gebruiker een zo nauwkeurig mogelijke en betrouwbare indruk geven van het aanbod van de woonruimte. Moymoy.nl draagt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van door verhuurders in het woningaanbod vermelde gegevens en overige content, zoals foto’s, die daarop betrekking hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om tijdens eventuele bezichtigingen te beslissen of hij op basis daarvan voor de huur van de woonruimte in aanmerking wil komen.
 4. nl kan nimmer garanderen dat de gebruiker in meer of mindere mate geschikte woonruimte op de webruimte aantreft. Het aanbod van woonruimte kan worden ingezien voordat punten worden aangeschaft, doch kan het aanbod van woonruimte voortdurend wijzigen en kan een aanbod van woonruimte elk moment van de webruimte worden verwijderd omdat deze niet langer beschikbaar is. De gebruiker kan zich er jegens Moymoy.nl niet op beroepen dat ter zake enige aansprakelijkheid op Moymoy.nl rust en dat de gebruiker aanspraak maakt op enige compensatie.
 5. nl draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Moymoy.nl van alle aanspraken van verhuurders en overige derden ter zake.
 6. nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot de webruimte.
 7. nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de webruimte te optimaliseren. Echter kan Moymoy.nl niet garanderen dat de webruimte onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de webruimte steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Moymoy.nl ter zake is uitgesloten.
 8. nl is te allen tijde bevoegd de webruimte tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van de webruimte of de servers van Moymoy.nl of derden. Elke aansprakelijkheid van Moymoy.nl ter zake is uitgesloten.
 9. In geval Moymoy.nl ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden jegens de gebruiker aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de totale som van hetgeen de gebruiker in het kader van de gebruiksovereenkomst aan Moymoy.nl verschuldigd is geweest.
 10. Alle vorderingen en verweren jegens Moymoy.nl verjaren door verloop van één jaar.

 

ARTIKEL 6. | PRIVACY

Alle aan Moymoy.nl verstrekte persoonsgegevens worden door hem vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal Moymoy.nl persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst, de behandeling van de registratie van de gebruiker op de webruimte en de uitvoering van zijn faciliterende diensten in verband met eventuele bezichtigingen van woonruimte en totstandbrenging van huurovereenkomsten tussen huurders en verhuurders. De gebruiker stemt ermee in dat Moymoy.nl persoonsgegevens van de gebruiker in anonieme vorm mag verzamelen en intern mag verwerken voor analytische doeleinden en ter verbetering van de webruimte. En het doen van aanbiedingen welke bijdragen aan het woon, werk of leef genot en of verbetring van de gebruiker.

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle op de website moymoy.nl en de webruimte vermelde content, alsmede de vormgeving en werking daarvan alsook de daarop weergegeven beelden en teksten, behoren toe aan Moymoy.nl, voor zover deze rechten niet bij derden, zoals verhuurders rusten. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de webruimte.

ARTIKEL 8. | VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen en klachten over het gebruik van de webruimte en in verband met de gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de gebruiker op de daartoe voorgeschreven wijze contact opnemen met Moymoy.nl. Vragen en klachten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan beantwoord c.q. behandeld. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van de vraag of klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de gebruiker binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de gebruiker alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen.

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen de gebruiker en Moymoy.nl een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Moymoy.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin vermelde bedingen.